چرا این روزها سعودی ها تصمیم به آشتی با ایران گرفته اند؟
۱۷ام آبان ۱۳۹۶ بلاگی

 

القدس
العربی نوشت: نشانه ها مبنی بر وجود تعامل دیپلماتیک میان کشور پادشاهی
عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران و نیز میان بازوهای سیاسی و نظامی دو
طرف رو به افزایش است. این مسئله تغییرات قابل ملاحظه ای را در چندین کشور
باعث شده است که دو طرف [در آن ها] با یکدیگر درگیر هستند.

ادامه مطلب


مطالب پیشنهادی