معمای ریاضی دنباله‌ای از هشت‌ها بین بلاگ
۲۵ام آذر ۱۳۹۶ بلاگی

آیا می‌توانید به کمک هشت عدد ۸، به عدد ۱۰۰۰ برسید؟ استفاده از هر نماد ریاضی در این رابطه مجاز است.

↓↓↓↓

↓↓↓↓ 

↓↓↓↓ 

↓↓↓↓

↓↓↓↓ 

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓ 

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓ 

↓↓↓↓

↓↓↓↓ 

↓↓↓↓

پاسخ معما:

سؤالی که هفته پیش مطرح شده بود، پاسخ‌های زیادی داشت که در ادامه به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

۸ + ۸ + ۸ + ۸۸ + ۸۸۸
 ۸- (  (  ۸  /  (  ۸ + ۸ ) – (  ۸ + ۸ )  ۸  )  ۸ )
۸.۸۸۸ /  ۸۸۸۸
  ۸ – (  ۸ + ۸ )  ۸ + (  ۸ – ۸۸۸ )
۸ / (  ۸۸۸۸-۸۸۸ )

پر بازدیدترینها از zoomit.ir

اشتراک مطلب:

مطالب پیشنهادی