متن تلفظ آهنگ RUN :: ‌BTS & ARMY
۱۴ام بهمن ۱۳۹۶ بلاگی

متن آهنگ Run

نون نه هاناپونین ته یانگ سه سانگه تاک هانا
نول ش هیانگه پیوتجیمان نن جاکو موکمالا
نومو نوجوسو نوجوسو نو اوبشی سل سون اوبسو
گاجیگا مالادو دو هیمکوت سونول پودو
سون پودوباتجا گومسه گه بوریل گوم گوم گوم
میچیل دوت دالیو دو دو جه جاریل پون پون پون
گونیانگ نل ته ووجو گوره دو میلچونه جو
ایگون سارانگه میچین مونگ چونگیه تیم باکجیل
دو دیگه هجو نارول دو دیگه هجو
دو باره سانگچومان گادوکه دو
نی اولگولمن بومیون اوت نون نانیکا

داشی ران ران ران نن مومچول سوگا اوبسو
دو ران ران ران نن اوجول سوگا اوبسو
اوچاپی ایگوت باکه نن موته
نارول سارانگ هانون گوت باکن موته
داشی ران ران ران نوموجودو گنچانا
دو ران ران ران جوم داچودو گنچانا
گجیل سو اوبدا هدو نن جوکه
بابو گاتون اونمیونگا نارول یوکه
ران
دونت تل می بای بای
ران
یو میک می کرای کرای
ران
لاو ایز عه لای لای
دونت تل می دونت تل می
دونت تل می بای بای

دا گوتنن گورانونده
نن مومچول سوگا اوبنه
تامینجی نونمورینجی
نا دونون بونگن موته اوه
نه بالگابوسون سارانگدو
گوچین ته پونگ بارامدو
نارول دو دیگه مان هه نه شیمجانگا هامکه
دو دیگه هجو نارول دو دیگه هجو
دو باره سانگچومان گادوکه دو
نی اولگولمن بومیون اوت نون نانیکا

داشی ران ران ران نن مومچول سوگا اوبسو
دو ران ران ران نن اوجول سوگا اوبسو
اوچاپی ایگوت باکه نن موته
نارول سارانگ هانون گوت باکن موته
داشی ران ران ران نوموجودو گنچانا
دو ران ران ران جوم داچودو گنچانا
گجیل سو اوبدا هدو نن جوکه
بابو گاتون اونمیونگا نارول یوکه
چو اوکدوری مارون گونیپ چوروم
سانسانی بوسوجوگا
نه سون گوته سو نه بل میته سو
دالیو گانن نه دونگ دیرو
ماچی نابیرول جوتدوت گوم سوگول هه مه دوت نویه هونجوگول داراگا
گیرول الیوجو نل جوم مومچوجو
نل شومشیگه هه جو
داشی ران ران ران نن مومچول سوگا اوبسو
دو ران ران ران نن اوجول سوگا اوبسو
اوچاپی ایگوت باکه نن موته
نارول سارانگ هانون گوت باکن موته
داشی ران ران ران نوموجودو گنچانا
دو ران ران ران جوم داچودو گنچانا
گجیل سو اوبدا هدو نن جوکه
بابو گاتون اونمیونگا نارول یوکه
ران
دونت تل می بای بای
ران
یو میک می کرای کرای
ران
لاو ایز عه لای لای
دونت تل می دونت تل می
دونت تل می بای بای

دانلود آلبوم این آهنگ


مطالب پیشنهادی