سهل انگاری ابوحنیفه درتحریم شراب :: بین بلاگ
۲۳ام دی ۱۳۹۶ بلاگی


ما گفتیم  پیشتر هم روایت صحیح اوردیم که ابوحنیفه مسکر را حرام دانسته و هم قول نووی و ابن تیمیه را اوردیم که ابوحنیفه مسکر را حلال می داند.حال اجازه دهید یک قول دیگر از علمای شما بیاورم.
اقای ابوزهره
:
واما علت سهل انگاری ابوحنیفه در تحریم شراب این بود که برای وی درروایت  ثابت شده که بعضی از صحابه این نوشیدنیها را تناول کرده اند.پس ابوحنیفه از تحریمش امتناع کرد تابعضی صحابه را متهم به معصیت نکند ودر این باره گفت : اگر مرا در فرات غرق کنند که بگویم آن حرام است این‌کار را انجام نخواهم داد ، تا برخی صحابه را تفسیق ننمایم واگر مرا در نهر فرات غرق نمایند برای اینکه قطره ای از آن را (شراب) بنوشم ، نخواهم نوشید ، پس این امر برای ابی حنیفه جنبه احتیاط برای حفظ کرامت صحابه وهمچنین احتیاط برای دینش دارد .
تصویر کتاب:

http://uupload.ir/files/wh63_photo_2017-03-23_10-45-51.jpg


مطالب پیشنهادی