رضاع کبیره در کتاب زادالمعاد :: بین بلاگ
۲۱ام آذر ۱۳۹۶ بلاگی


کتاب زاد المعاد که نویسنده آن ابن قیم الجوزیه است که شاگرد بزرگ ابن تیمیه بوده..
ایشان در کتابش می نویسد :

قالوا وقد صح عنها أنها کانت تدخل علیها الکبیر إذا أرضعته فی حال کبره أخت من أخواتها الرضاع المحرم .
علما گفته ‌اند که صحیح است که هر وقت عایشه می‌ خواست مرد بزرگ سالی بر او وارد شود، دستور می ‌داد که خواهر یا یکی از دختران خواهرش به او شیر دهند تا با او محرم شود.
عظیم آبادی از فقهای بزرگ اهل سنت ، کتابی دارد با نام عون المعبود در شرح سنن ابی داود نوشته است…
ایشان بعد از آن روایت که عایشه به خواهر زاده ها و برادر زاده هاش می گفت به افرادی که دوست داشت بر او وارد شوند، شیر دهد تا محرم شود، می گوید :

تمام فقهایی که می گویند رضاع کبیر موجب حرمت است ، به این روایت استناد کردند . یعنی اگر چنان‌چه یک مرد بزرگی از زنی شیر بخورد، آن مرد فرزند رضاعی آن زن می شود . این مذهب عایشه و عروه بن زبیر ، عطاء بن ابی رباح ، لیث بن سعد و بن علیه و ابن حزم است و فتوایشان همین بوده .
تصویر :


مطالب پیشنهادی