خداروشکر این موضوع حل شد :: بین بلاگ
۲۳ام خرداد ۱۳۹۷ بلاگی

خداروشکر ما که خودمون هیچ مشکلی نداریم

خداروشکر موضوع امریکا داریم حل میکنیم

کم کم بریم مشکللات همه جهان حل کنیم

ما که مشکل نداریم هرچی مشکل مال بیرونی هاست

خودمون کم مشکل داریم باید

هیییییییییییییییییییییی

خدایش خودمون کم مشکل داریم باید ب اینا رسیدگی کنیم


مطالب پیشنهادی