بر آمدن غریبانه ی زرتشت در ایران ·
۱۷ام خرداد ۱۳۹۷ بلاگی

بر آمدن غریبانه ی زرتشت در ایران به قلم عادل زمانی که فردوسی از زرتشت سخن می‌گوید به ناگهان و یک باره زرتشت بی هیچ پیش درآمدی پدیدار می‌شود و وارد قصر گشتاسب می‌شود و از گشتاسب می‌خواهد که پیرو دینش شود. تمامی‌این اتفاقات به یکباره می‌افتد؛ همانند ورود یک غریبه:  به شاه جهان گفت […]

بر آمدن غریبانه ی زرتشت در ایران

به قلم عادل
زمانی که فردوسی از زرتشت سخن می‌گوید به ناگهان و یک باره زرتشت بی هیچ پیش درآمدی پدیدار می‌شود و وارد قصر گشتاسب می‌شود و از گشتاسب می‌خواهد که پیرو دینش شود. تمامی‌این اتفاقات به یکباره می‌افتد؛ همانند ورود یک غریبه: 

به شاه جهان گفت پیغمبرم<br />
تو را سوی یزدان می‌برماگر زرتشت در ایران می‌زیسته و پیغمبر بود باید نخست آوازه ی او به گوش گشتاسب می‌رسید و شاهان وقت او را می‌شناختند. پیش از این هیچ چیزی از زرتشت گفته نشده است و این نشانه ی بیگانگی این مردم با زرتشت است.<br />
خصوصا کسانی که در آن زمان ادعای پیامبر داشتند انسان‌های معروفی در سطح کشور و منطقه بودند . ولی می‌بینیم که زرتشت فاقد این شناسه است و یک باره وارد دربار گشتاسب می‌شود.<br />
پیش از این حتی زمزمزه ای از زرتشت هم در شاهنامه شنیده نمی‌شود. تا جایی که ارجاسب همسایه کشور ایران درباره ی این مرد غریبه اینگونه سخن می‌گوید:یکی پیر پیش آمدش سرسری<br />
به ایران به دعوی پیغمبری<br />
(شاهنامه چاپ بروخیم، ص ۲۵۰۱)نشست اندر ایران به پیغمبری<br />
به کاری چنین یافه و سرسری<br />
(شاهنامه، چاپ بروخیم، ص ۱۵۰۲).بیگانه بودن زرتشت در این ابیات به خوبی نمایان است. در شاهنامنه ی دیگری به این صورت گفته می‌شود:یکی جادو آمد بدین (= به دین) آوری<br />
به ایران بدعوی پیغمبریاز این اشعار بیگانه بودن زرتشت با مردم ایران مشخص است. ارجاسب دائم این مرد را جادوگر معرفی می‌کند.از آن پس که ایزد تو را شاه کرد<br />
یکی پیر جادوت بی راه کردتا آنجا که در شاهنامه نگرستیم این مرد یعنی زرتشت آنقدر بیگانه با ایرانیان است که حتی فردوسی هیچ بیوگرافی دقیقی همانند نام پدر و مادر و مختصری از او یاد نمی‌کند. زمانی که فردوسی از شاهان سخن می‌راند از زمان ازدواج پدر و مادر آن شاه و دوران کودکی و نوجوانی و جنگ ووووو آن شاه سخن می‌گوید. ولی درباره ی زرتشت هیچ از این تعریفات نیست!! چرا؟ غیر از این است که این مرد (زرتشت) حتی برای فردوسی ناآشناست؟&nbsp;<br />
با تمام این‌ها گشتاسب به دلایلی نامعلوم آئین زرتشت را می‌پذیرد و به مردم دستور می‌دهد از آن پیروی کنندبگیرید یک سره ره زردهشت<br />
به سوی چین برارید پشتبه آئین پیشینیان منگرید<br />
بدین سایه ی سرو بن بغنویدسوی گنبد آذر آرید روی<br />
به فرمای پیغمبر راست گویو بدین گونه بود که زرتشتیت در ایران پدیدار و دین درباری گشتاسب شد.

فروردین ۱۳۹۵

سید حسن فاطمی‌موحد


مطالب پیشنهادی